بدآ ساقی برز جامی از آن صهبای ریحانی  /  که مستی ما نشاط آرے دمی بکنم غزل خوانی

MP3

دوش ام پرسيد ا مرد نكته داني /  تش ايمن ديگه اسي چه گرا ني

MP3

پرسوز و نواخوانم جامي برز اي ساقي / شايد كه بِوے همدردي تیگ محفل ما باقی

MP3

اي دوست بدآ قلندر و مجنون بش / با سينۀ چاك و ديدۀ پرخون بَش

MP3

اومد از وادي‌ن ايمن پيامي /  كه واپابويد و نعل از پا درآريد

MP3

مه خواو ديد هرچه گل پرپر بودستود / همه اش وا باغ جان پرور بودستود

MP3

شوي كار خرد پرداخته ام كرد / لواي بيخودي افراخته ام كرد

MP3

باز اشو چنگ دلم بي زخمه افغان كردائے / باز مخموري اُمدئي مغزم پریشون کردائے

MP3

كسي كه عاشق خلق خدا ئے / حسابش از دگرخلقان جدا ئے

MP3

اي خدا يك روز بپرس از جبرئيل / حال زار بندگان راست رو

MP3

خدا را اي دل نافهم كودن / گنابازي بس ئے دستم ته دامن

MP3

ام اوے كه وا ميكده منزل بگيرم باريدو  /  ام اوے که جز ساقی و ساغر نگرم یاریدو

MP3

واي چه فتنه كردائے زلف شكن در شكنت  /  چشمۀ نوش اوردائے غنجۀ ناز دهنت

MP3

دلم اش واسے پريروصنمي رعنائي / نازنيني مين خوبون جهان تنهائي

MP3

دوش مين مو و دل نزاع و قيل و قالي افتدئے  /  همدلی ام اوے که اش بگوم خود دل چه حالی افتدئے

MP3

بهارئے دشت و دمن شوخ و شنگ و زيبا ئے  /  زمون گشت و کدار و گه تماشا ئے

MP3

دوش چدم خونهء حاجي كه احج واگشت اود  /  آو چه زمزم و تسبیح اش اورد اود سوغات

MP3

خفتني وارد مسجد بودم از بهر نماز /  تا که بکنم خود دیان ازل راز و نیاز

MP3

بگذرے بس سالیون ما هم تگ دنیا نه بویم  /  همچنان که نی ارز هرکس که پش از ما بودئے

MP3

مه تك خاطر گذشتائے داستاني / كه ممد جافر خنجي زماني

MP3

هرکه چو پشت دری جل از در یزدان پاک  /  بی نصیب آگشت و نومید و ذلیل و زشت و خوار

MP3

برای آن‌کە فایلها را بارگذاری کنید روی هرکدام از پیوندهای بفرمائید تلک راست بزنیدسپس روی عبارت زیر تلک بزنید
Save Target as

 

فایل متنی سروده های بالا به فورمت پی دی دف در یک دفتر، برای مقایسه با فایلهای صوتی

PDF

گزیده‌هائی از سروده‌های فارسی امیرحسین خنجی

PDF

آرامگاه شیخ روزبهان خنجی، شیخ شطاح، شیخ کبیر در شیراز

PDF