PDF 900 KB


PDF 575 KB


  


PDF 495 KBPDF 425 KBPDF 360 KB
 

اجازۀ نشر و پخش نوشتارها کتابها:
به همۀ کتابخانه ها و انتشاراتیها در ایران و بیرون از ایران اجازه می‌دهم کە هرکدام از تألیفاتِ من (امیرحسین خنجی) کە در وبگاه ایران تاریخ نهاده شده است چاپ و منتشر کنند، و من کە هدفم خدمت به تاریخ و فرهنگ ایران زمین است انتظار هیچ پاداشی ندارم جز سپاس از ایرانیان فرهنگ دوست و میهن پرست
منتشر کردن فایلهای پی دی اف که در وبگاه ایران تاریخ گذاشته شده است بر روی سی‌دی و دی‌وی‌دی در هر جا و برای همگان آزاد است مشروط بر آن که بدون دستکاری و به شکل اصلی و عین فایل پی دی اف باشد، و این کاری است کە کمک بە نشر فرهنگ ایرانی است. این اجازه شامل نشر در وبگاهها و وبلاگها نیز می‌شود.


چـرا تـاریـخ می‌خـوانـیـم؟ از بازخوانی تاریخ بشر چه بهره‌ای می‌بریم؟

تاریخ و تمدن و فرهنگ:  تاریخ و علمِ تاریخ - ارتباط تاریخ با تمدن و فرهنگ - ستیزه و همزیستیِ تمدنها؟ - ایستایی و پویاییِ تمدنی
جامعه و دین و حاکمیت: پیدایش خانواده و عشیره - پیدایش دین و عبادت - پیدایش مفهومِ خیر و شر، فضیلت و رذیلت - پیدایش حاکمیت - پیدایش پادشاهیها و دینهای فراگیر - ورودِ خدای یکتای بی‌همتا بەعرصۀ دین
جریان تاریخ در دیدگاهِ دینی: آفرینش جهان - آفرینش انسان - جریانِ تاریخ - فرجام جهان و انسان
این کتابچه روزنه‌ئی است برای نگریستن بە چشم ‌اندازی از دنیای پهناورِ علوم انسانی
خواندن این کتابچه بە جوانان، دانشجویان، دانش آموزان دبیرستانها، معلمان مدارس و علاقه مندان بە علوم انسانی توصیه می‌شود

 PDF 900 KB


یعقوب ليث سيستانی
پادشاه عدالت گرای خوارجی مذهب، بزرگ‌مردی که می خواست شاهنشاهی ایران را احیا کند

نگاهی گذرا بەتاریخ سیستان: سیستانِ باستانی - تسخیر سیستان توسط عرب
خوارج در سیستان: خوارج عرب - عَیّاران (خوارج سیستانی)- برآمدنِ یعقوب لیث سیستانی
پادشاهی یعقوب لیث: براندازی امارت طاهری - برنامۀ یعقوب لیث برای احیای شاهنشاهی ایران
لشکرکشی یعقوب بەعراق بەقصدِ براندازی خلافت عباسی -  درگذشتِ یعقوب لیث - صفات یعقوب لیث
مسعودی در مروج الذهب دربارۀ یعقوب لیث نوشته که در میانِ سلاطینِ پیشینه، از ایرانی و غیر ایرانی، هیچ‌کس در سیاست و مردم‌داری و تنظیم امور سپاه و خوش‌رفتاری با سربازان و کارگزارانش، و محبت و هیبتی کە مردمش بەاو داشته باشند، همچون یعقوب لیث سیستانی نبوده است، و پس از او نیز شنیده نشده کە کسی همچون او باشد. او با کارگزاران و سربازانش چنان نیک‌رفتار بود کە همه با دل و جان در اطاعتش بودند و او را دوست می‌داشتند و هیچ کاری بی‌رضای او انجام نمی‌دادند.

 PDF 425 KB


 مازیار و مرداویج
دو بزرگ مرد ایرانی کە برای احیای پادشاهی و آزاد کردن ایران از سلطۀ خلافت عباسی تلاش کردند

نگاهی گذرا بەتاریخ طبرستان  (گیلستان، دیلمستان، تپورستان)
مازیار وتلاش برای تشکیل سلطنتِ ایرانی بزرگ‌مردی کە قربانی توطئه طاهریان شد و برنامه اش ناکام ماند)
امامانِ عَلَوی در طبرستان (داستان تشکیل حاکمیت علویان زیدی‌مذهب در گیلان و مازندران در سدۀ سوم هجری)
مرداویج و تلاش برای احیای شاهنشاهی - پادشاهیِ مرداویج  - خیانتِ فرزندان بویَە بە مَرداویج - ترورِ مرداویج

 PDF 407 KB


راهگشایان حاکمیت تورک بر ایران‌زمین

در این کتابچه دربارۀ پیدا آمدن سلطان محمود غزنوی و سپس سلطان شدن پسرش مسعود سخن گفته شده است تا رسیده بە آنجا که با پراکنده شدنِ جماعات تورکِ بیابانی در زمان این پدر و پسر تورکان اوغوز بر ایران‌زمین تاختند و ایران‌زمین از آن زمان به اشغال تورکان در آمد و از آن زمان برای هزار سال تا پایان دوران قاجاریان حاکمیت بر ایران زمین در دست تورکان جاگیرشده در ایران بود

 PDF 575 KB


تاجیکستان، پارۀ تن ایران‌زمین

از بازخوانیِ گذشته‌های دیرینۀ مردمِ سغد و باختر است که همخون و هم‌ذات بودنِ «پارسی» و «تاجیک» اثبات می‌گردد. از این‌رو است که ما می‌گوئیم تاجیکستان به‌همان اندازه پارۀ تنِ میهنِ ما است که آذربایجان و سیستان و پارس و کرمان و مَک‌کُران (بلوچستان) و کردستان. و تاجیکان به‌همان اندازه برادران و خواهران ما استند که پارسیان و بلوچان و کُردان و گیلَکان. و یک تاجیک به‌همان اندازه ایرانی است که یک کرمانی یا همدانی یا مَک‌کُرانی. گویشی که تاجیکان با آن سخن می‌گویند به‌همان اندازه زبان ایرانی است که گویش مردم پارس یا اسپهان.

 PDF 346 KB


بخش بعدی

 

 

امیرحسین خُنجی، تاریخ و فرهنگ ایران زمین
AmirHussain Khonji, Iran: History and Culture
@ Iran Tarikh 2001-2013


لطفا وقتی ایمیل می‌نویسید خانۀ سابجکت را خالی مگذارید وگرنه ممکن است ایمیلتان خوانده نشود